Shelburne Retirement Community

Interesting Information

Shelburne - Retirement Open House, September 22, 2018

Shelburne LTC/RH, AODA Multi-Year Accessibility Plan, January 2017

Shelburne LTC/RH, AODA Policy, January 2017

Shelburne Retirement Community - Sample Menu

Shelburne RH, Activity Calendar - October 2018

Shelburne RH, Activity Calendar - September 2018

Shelburne RH, Newsletter - August 2018

Shelburne RH, Newsletter - July 2018